Praktijk voor Psychologische en Pastorale Hulpverlening
 
Praktijk voor Psychologische en Pastorale Hulpverlening

Privacy verklaring

De Praktijk voor Psychologische en Pastorale Hulpverlening hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we helder en transparant informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Praktijk voor Psychologische en Pastorale Hulpverlening houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of gewenst zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of in geval van kinderen, bij de school en eventueel het CJG.

De gegevens die opgenomen worden in het dossier zijn beperkt tot een minimum, enkel die gegevens die nodig zijn voor de behandeling of de administratie.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Tevens heeft een Praktijk voor Psychologische en Pastorale Hulpverlening een geheimhoudingsplicht. Deze kan niet zonder uw toestemming doorbroken worden. Een wettelijke uitzondering hierop is, dat wanneer er gevreesd moet worden voor ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van derden.

Persoonsgegevens van cliënten worden door de Praktijk voor Psychologische en Pastorale Hulpverlening verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatie geven aan uw huisarts of andere zorgverleners. Dit doen we alleen met uw expliciete toestemming. 
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens collegiale toetsing (intervisie/supervisie).
 • Het bijhouden van de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 • Communicatie met u als cliënt.
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Reden voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Praktijk voor Psychologische en Pastorale Hulpverlening de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, telefoonnummer, emailadres.
 • Geslacht, geloof, gezondheidsgegevens, seksuele geaardheid.
 • Strafrechtelijke gegevens/veroordeling of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen.
 • Naam huisarts en eventuele andere hulpverleners.
 • Eventuele andere betrokkenen bij de behandeling, bv. uit uw gezin/familie.
 • Bij kinderen: schoolgegevens en gegevens van ouders.
 • Verdere relevante gegevens voor het uitvoeren van de behandeling of administratie.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door de Praktijk voor Psychologische en Pastorale Hulpverlening  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar (wet WGBO) na afsluiten van de behandeling.

Verantwoordelijkheid

Als Praktijk voor Psychologische en Pastorale Hulpverlening zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerde

Persoonsgegevens van geïnteresseerde worden door de Praktijk voor Psychologische en Pastorale Hulpverlening  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten en het maken van een eerste afspraak.

Reden hiervoor is:

 • Mondelinge toestemming, informatie geven, het maken van een eerste afspraak.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Praktijk voor Psychologische en Pastorale Hulpverlening de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, telefoonnummer, emailadres.
 • Reden voor aanmelding.

Mocht u geen behandelovereenkomst aangaan dan worden de gegevens binnen drie maanden vernietigd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.
 • Het beheren van de website.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

De Wet op Geneeskundig Overeenkomst (WGBO) beschouwt een cliënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Dit houdt in dat vanaf die leeftijd de genoemde rechten ook voor hen gelden.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • De persoonsgegeven worden digitaal opgeslagen en wij maken regelmatig een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • We installeren regelmatig updates op al onze systemen. 

Sociale media

De Praktijk voor Psychologische en Pastorale Hulpverlening wil ook zorgvuldig omgaan met het gebruik van sociale media. Ze beseft dat het gebruik hiervan nooit helemaal veilig is. Toch kunnen we hier, in onze tijd, niet meer omheen.

 • Indien u uw emailadres aan ons doorgeeft, dan geeft u daarmee ook toestemming om dit emailadres te gebruiken om met u te communiceren. Ook wordt uw factuur naar dit emailadres gestuurd tenzij u aangeeft dit niet te willen.
 • Indien u ons benaderd per sms of WhatsApp dan geeft u ons hiermee ook toestemming om dit medium naar u toe te gebruiken.

Natuurlijk kunt u altijd uw toestemming weer intrekken.

Uw mails, SMS en WhatsApp berichten zullen regelmatig verwijderd worden. Indien nodig of gewenst kunnen deze opgeslagen worden in het dossier.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op:

 • U heeft recht om te weten welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
 • Inzage.
 • Rectificatie en vernietiging van (een deel van) de persoonsgegevens. Hieraan kan alleen worden toegeven indien het bewaren van gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en als het niet ten koste gaat van de veiligheid van de zorg.
 • Uw toestemming intrekken voor het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Het overdragen van de door u verstrekte gegevens/uw dossier aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij (voor zover de privacy van een ander niet wordt geschaad).
 • Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).

Wij vragen u om bovengenoemde verzoeken schriftelijk aan ons te laten weten. We kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Indien wij gegevens van u kwijt zijn of als er sprake is van een datalek, dan brengen wij u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Praktijk voor Psychologische en Pastorale Hulpverlening
Ingrid van den Brink
Willem Pijperstraat 25
2033 RA Haarlem
Email

Naar de bovenkant van de paginaNaar boven


© 2008 - 2018 - Pvpph | Website: voorloper.com

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord